רשימת משתתפים

קבוצהמספר רץשם משפחהשם פרטימגדראגודהמקצה
Ran Ziri2קבוצת נשים
Ran Ziri3קבוצת נשים
Ran Ziri4קבוצת נשים
Ran Ziri5קבוצת נשים
משלט ת"א2קבוצת גברים
משלט ת"א3קבוצת גברים
משלט ת"א4קבוצת גברים
משלט ת"א5קבוצת גברים
קופמן2קבוצת גברים
קופמן3קבוצת גברים
קופמן4קבוצת גברים
קופמן5קבוצת גברים